Život ve školce

Prohlédněte si základní informace o naší školce. Dozvíte se také vše o programu školky nebo jak probíhá běžný den v mateřské školce Dráček.

Informace

Termíny zápisu do školky a formuláře ke stažení. Vyplněné formuláře zasílejte v elektronické podobě, případně poštou či osobně.

Fotogalerie

Prohlédněte si nové fotografie interiéru a exteriéru mateřské školy Dráček v Brně.

Jídelníček

Jídelníček je sestavován tak, aby splňoval zásady zdravého stravování. Oběd i svačiny jsou vždy čerstvé, připravované z kvalitních surovin.


Mateřská škola Dráček Brno

Dráček Brno

Aktuálně :
RODIČE,PROSÍM POZOR!

ZMĚNA TARIFŮ školní docházky
Vážení rodiče,
dovolujeme si vás informovat o několika podstatných změnách pro druhé pololetí:

1. ZMĚNA ÚČTU – úhradu školného a stravy, prosím, provádějte na účet č.: 2100592399/2010 pod V.S.: prvních 6 čísel rodného čísla vašeho dítěte před lomítkem a do textu pro příjemce prosím uvádějte jméno dítěte a měsíc, na který platbu provádíte.
1. to CHANGE the ACCOUNT – payment of school fees and supplements, please perform on account no: 2100592399/2010 under V.S.: the first 6 numbers of your child's social security number before the slash and the text for the recipient, please enclose the name of the child and month on which the payment is being made
2. Z důvodu zvýšeného zájmu o služby školky a našich kapacitních možností jsme nuceni postupně omezit kratší tarify. Proto dochází ke zrušení některých tarifů a mírnému zvýšení ceny u kratších tarifů. Plný tarif a stravné zůstává beze změny.
2. Due to the increased interest in the services of nurseries and our capacity possibilities we are forced to gradually reduce the tariffs to be shorter. Therefore, to the abolition of certain tariffs and a slight price increase in short rates. Full fare and subsistence expenditure remains unchanged.

Celodenní docházka
Měsíční školné paušál 5× týdně 5.500,– Kč
Měsíční školné paušál 4× týdně 5.000,– Kč
Měsíční školné paušál 3× týdně 4.000,– Kč

Půldenní docházka
07:00 – 12:30 hod. paušál 5× týdně 4.000,– Kč
07:00 – 12:30 hod. paušál 4× týdně 3.500,– Kč
07:00 – 12:30 hod. paušál 3× týdně 3.000,– Kč

12:00 – 18:00 hod. paušál 5× týdně 4.000,– Kč
12:00 – 18:00 hod. paušál 4× týdně 3.500,– Kč
12:00 – 18:00 hod. paušál 3× týdně 3.000,– Kč

Děkuji za pochopení a spolupráci!
Kateřina Kelarova

http://halacka­.zonerama.com/Al­bum/215633
odkaz na naše fotky z oslav Mikuláše a vánoční besídky

Naše zajišťuje plnohodnotné předškolní vzdělávání pro děti ve věku od 2 do 6 let. Naším cílem jsou nadšené děti, které aktivně prožijí den ve školce a spokojení rodiče, kteří mohou vykonávat své pracovní povinnosti s pocitem, že o jejich děti je velmi dobře postaráno (děti do 3 let přijímáme ve zkráceném režimu).

Katerina Kelarová koordinatorka­….602 591 517
For more information you are welcome to contact us personally or visit our Website…..
K potřebám každé rodiny přistupujeme individuálně . Kapacita školky je cca 50 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd (Dráčata a Tygřata a Lvíčata).

Rodičům nabízíme strategické dobře dostupné i z okrajových částí města jak osobními vozidly, tak i MHD.

Předškolní vzdělávání V MŠ Dráček má následující cíle :

 • navazuje na výchovu v rodině /pedagog funguje jako rodinný přítel
 • usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků a systematického výchovně vzdělávacího procesu / pro pedagoga je důležité poznat rodinné prostředí, ze kterého dítě přichází, zaměřit se na individualitu dítěte, na jeho zájmy, koníčky; zajímá se a ptá se rodičů, co má dítě nejraději, co mu dělá největší radost, čeho se dítě obává, z čeho má strach, co ho nejvíce motivuje, jaké je dítě v kolektivu?
 • je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb možností a zájmů každého dítěte
 • připravuje děti pro zdárný vstup do prvního nebo nultého ročníku základní školy
 • náš vzdělávací program vychází z  Rámcového vzdělávacího programu MŠMT pro předškolní vzdělávání, obohaceného prvky Waldorfské pedagogiky a programem Step by step – Začít spolu.
 • denní program školky zahrnuje: anglický jazyk s rodilou mluvčí, tvořivou hru, vzdělávání připravující děti na vstup do ZŠ, výtvarné a hudební aktivity, manuální činnosti rozvíjející logické a operační myšlení, logopedickou prevenci, fyzioterapeutickou prevenci, rozvíjení psychomotoriky a další.
 • náš tým je složen z odborného pedagogickéhoa zdravotnického personálu včetně rodilých mluvčích. Všichni přistupujeme k dětem jako ke svým partnerům s pochopením a respektem k jejich individuálním potřebám.

  **Pre-school education in Dráček Nursery School has the following objectives **:

Builds on the child’s upbringing in the family / the teacher acts as a family friend
Facilitates children’s transition from family care to being part of a peer group and to a systematic educational process / for the teacher it is important to get to know the family environment from which the child comes, to focus on the child’s individuality, interests and hobbies; to show interest and ask the parents what the child enjoys most, what makes the child happiest, what the child is worried about or afraid of, what motivates the child and how he or she behaves as part of the group.
It is based on understanding, respecting and developing the individual needs, abilities and interests of every child
It prepares the children for successful entry into the first or preliminary year of elementary school
Our educational program is based on the Ministry of Education, Youth and Sports Framework Educational Program for Pre-school Education, enhanced with aspects of the Waldorf Method and Step by Step program – Starting Together.
The nursery school’s daily program includes: English language with a native speaker, creative games, education to prepare the children for starting elementary school, art and music activities, manual activities to develop logical and operational mind skills, preventive speech therapy, preventive physiotherapy, developing psychomotoric skills and more.
Our team is made of up specialised teaching and healthcare staff, including native speakers. We all treat the children as partners, with understanding and respect for their individual needs.

Soukromá mateřská škola Dráček je umístěna v krásných přízemních nově zrekonstruovaných prostorách v centru Brna, v ulici Bayerova 25–27. Bezprostředně v její blízkosti se nachází park s dětským hřištěm. Rodičům nabízíme strategické umístění ve středu Brna, dobře dostupné i z okrajových částí města jak osobními vozidly, tak i MHD. ZVEME VÁS DO ČESKO-ANGLICKÉ ŠKOLKY DRÁČEK na ulici Bayerova 25 v Brně.

 • Přijímáme děti ve věku od 2 do 6 let.
 • Náš vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT pro předškolní vzdělávání, obohaceného prvky Waldorfské pedagogiky a programem Step by step – Začít spolu.
 • Otevírací doba školky je každý všední den od 7:00 do 18:00. Připravujeme též víkendové a prázdninové programy.
 • Obědy a svačiny ve školce zajišťuje profesionální kuchyně specializovaná na zdravou výživu.
 • Denní program školky zahrnuje: anglický jazyk s rodilou mluvčí, tvořivou hru, vzdělávání připravující děti na vstup do ZŠ, výtvarné a hudební aktivity, manuální činnosti rozvíjející logické a operační myšlení, logopedickou prevenci, fyzioterapeutickou prevenci, rozvíjení psychomotoriky a další.
 • Náš tým je složen z odborného pedagogickéhoa zdravotnického personálu včetně rodilých mluvčích. Všichni přistupujeme k dětem jako ke svým partnerům s pochopením a respektem k jejich individuálním potřebám.

WE WOULD LIKE TO INVITE YOU TO VISIT OUR ANGLO-CZECH SCHOOL /KINDERGARDEN „LITTLE DRAGON“ DRÁČEK. Bayerova Street 25, Brno

 • Our school is available to children 2 – 6 years old.
 • Our educational program is structured according to The Czech Educational Framework Program MŠMT for pre-school education, and also includes elements of The Waldorf system, as well as, The Step by step program– „Begin Together“
 • The opening hours of the school are 7:00am to 6:00pm. We are currently also putting together programs for weekends and holidays.
 • Lunches and meals are provided by our regular supplier, which specialises on healthy and nutritious food.
 • Our daily program includes: English lessons with a native speaker, creative games, preparatory education program for pre-primary children, creativity stimulating and music activity, manual activities focussed on developing logical and operative thinking, communication skills, physiotherapeutic prevention, dexterity development and more
 • Our team comprises of Pedagogical and Health experts, as well as, native speakers. We always approach children as an equal partner whose individual needs and ideas we respect and always try to support.

Zápis do školky

Do mateřské školy přijímáme děti průběžně, při uvolnění místa během celého roku.

**Dear parents,
Little Dragon Kindergarden are having an open week to welcome the new English class ‚Tigers‘.
We would like to invite parents to come and look around our new classroom and to see what we will be doing through out the year, and to be able to… ask any questions needed.
Also children are invited to come and play, to join in with organised daily activities and to meet the teachers.
This process helps the parents to see how the child reacts to the new enviroment and to make parents feel comfortable when deciding if our school is the best place for them.
English Teacher**

Prosíme rodiče o vyplnění a následné zaslání formulářů a dále Evidenční list pro dítě v mateřské škole. Vyplněné formuláře zasílejte v elektronické podobě, případně poštou či osobně.

We ask parents to fill out, and then send the form : and : . Completed forms should be sent in electronic form, by mail or in person.

ceníky

Dear parents,
Little Dragon Kindergarden are having an open week to welcome the new English class ‚Tigers‘.
We would like to invite parents to come and look around our new classroom and to see what we will be doing through out the year, and to be able to… ask any questions needed.
Also children are invited to come and play, to join in with organised daily activities and to meet the teachers.
This process helps the parents to see how the child reacts to the new enviroment and to make parents feel comfortable when deciding if our school is the best place for them.

Provoz školky je od pondělí do pátku, od 7:00 hod. do 18:00 hod. Nabízíme však rodičům v době víkendů, svátků a prázdnin.

Naší snahou je co nejvíce se přiblížit potřebám dětí a rodičů. S ohledem na ekonomickou situaci rodin s dětmi jsme přizpůsobili program školky a ceníky. Věříme, že skvělé Vás potěší.

Information for parents
The nursery school is open from Monday to Friday from 7:00 a.m. to 5:00 p.m. However, we can also look after children in the mornings and afternoons, at the weekends, during the school holidays and on bank holidays.
We strive to cater to the needs of children and their parents and much as possible. Owing to the financial constraints of families with children we have adapted our school program and prices. We hope that you find our great school fees reasonable.

FILOZOFIE ŠKOLKY A CÍLE:
Všechny děti i jejich rodiny jsou jedinečné. Aby bylo vzdělávání už tak malých dětí v MŠ skutečně efektivní, je důležité uvědomit si, co děláme a zda skutečně všechny děti dostávají takovou podporu, jakou potřebují: zda mají možnost se aktivně zapojit, být vyslyšeny a cítit se součástí prostředí. Děti poznávají svět kolem sebe a učí se různými způsoby, různě rychle a liší se i jejich rodinné zázemí, a proto je důležité neposuzovat je pouze na základě příslušnosti k jazyku, kultuře a sociálnímu nebo etnickému původu. Vytvořit výchovné prostředí a připravit výuku, která odpovídá potřebám jednotlivých dětí a rodin, vyžaduje čas a úsilí.
Předškolní vzdělávání V MŠ Dráček má následující cíle:
navazuje na výchovu v rodině /pedagog funguje jako rodinný přítel
usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků a systematického výchovně vzdělávacího procesu / pro pedagoga je důležité poznat rodinné prostředí, ze kterého dítě přichází, zaměřit se na individualitu dítěte, na jeho zájmy, koníčky;
zajímá se a ptá se rodičů, co má dítě nejraději, co mu dělá největší radost, čeho se dítě obává, z čeho má strach, co ho nejvíce motivuje, jaké je dítě v kolektivu?
je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb možností a zájmů každého dítěte
připravuje odpovídající podmínky pro děti se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami
připravuje děti pro zdárný vstup do prvního nebo nultého ročníku základní školy

All children and their families are unique. In order for education for such young children in the Nursery School to be truly effective, it is important to be aware of what we do and whether all the children really do receive the support they need: whether they have the chance to get actively involved, to be heard and to feel part of what goes on around them. Children discover the world around them and learn in different ways and at different speeds; their family backgrounds also differ , so it is important not to judge them purely on the basis of their language, culture or social and ethnic origins. Creating a learning environment and preparing lessons that meet the needs of the individual children and their families are tasks that require time and effort.
Pre-school education in Dráček Nursery School has the following objectives:
It builds on the child’s upbringing in the family / the teacher acts as a family friend
It facilitates the children’s transition from family care to being part of a peer group and to a systematic educational process / for the teacher it is important to get to know the family environment from which the child comes, to focus on the child’s individuality, interests and hobbies; to show interest and ask the parents what the child enjoys most, what makes the child happiest, what the child is worried about or afraid of, what motivates the child and how he or she behaves as part of the group.
It is based on understanding, respecting and developing the individual needs, abilities and interests of every child.
It creates the right conditions for children with special educational needs.
It prepares the children for successful entry into the first or preliminary year of elementary school.

PROGRAM ŠKOLY – METODY
Pedagogové v MŠ Dráček se zaměřují na rozvoj dětí jak v oblasti výchovy tak v oblasti vzdělávání s využitím osvědčených metod:
The teachers at Dráček Nursery School specialise in child development as regards nurturing and education, using the following tried and tested methods:

1)Tvořivě humanistická výchova vychází ze zásady, že pozitivní vztah k sobě, k druhým a životu lze vybudovat. Je však třeba začít co nejdříve, vlastně od prvního dne narození dítěte. Pozitivní vztah k sobě a k druhým tvoří základ zrání osobnosti. Humanistické stanovisko zdůrazňuje, že každému dítěti je třeba důvěřovat.

 1. Creative humanist education** is based on the principle that it is possible to build a positive relationship with oneself, towards others and towards life. However, this process must be started as early as possible, really from the moment the child is born. A positive relationship with oneself and towards others forms the basis upon which the child’s personality grows and matures. The humanist approach emphasises that every child needs to be trusted.
 2. Hra. Hry dělíme na didaktické, výchovné a tvořivé. Pedagog velmi pečlivě promýšlí, na kterou psychickou funkci hra působí, kterou funkci dominantně rozvíjí, jde-li například o působení na psychomotorické funkce dítěte, na jeho vědomosti, na city či na vnitřní disciplínu, nebo je-li hra více zaměřena na zapojení dítěte do skupiny, tedy na jeho socializaci.
 3. Games . We divide games up into didactic, educational and creative. The teacher carefully considers what mental aspects the game involves and what functions it is principally aimed at developing, e.g. focusing on children’s psychomotoric skills, awareness, feelings, or inner discipline, or games intended more to get children involved as part of a group, i.e. socialisation.
 4. Učení. Prvotním cílem pedgoga v procesu učení je rozvíjet motivaci k poznávání a také ke zdokonalování mimopoznávacích funkcí. Je třeba se v praxi zaměřit na to, aby se dítě naučilo metodě, jak se učit a jak objevovat nová řešení problémů. Učení pro učení nemá v dnešní době smysl. Nemotivované memorování nových slov nebo pamatování si čísel nemá takový efekt v učení, jako když například položíme otázku typu „Kolik slov se naučíš za deset minut? Kolik o přestávce? Naučíš se jich víc než kamarád? O kolik? Jak to zjistíme?“. Kladením takovýchto otázek rozvíjíme přirozenou soutěživost, aspirace, socializaci, komunikaci, spolupráci a sebevědomí dětí.
 5. Teaching. The primary aim of the teacher in the teaching process is to develop motivation to learn and also to improve non-learning skills. In practice this requires the child to become familiar with the method of how to learn and how to come up with new solutions to problems. Nowadays there is little point in teaching for teaching’s sake. Memorising new words or remembering numbers with no motivation is not as effective in teaching as, for example, asking questions such as “How many words can you learn in ten minutes? How many during the break? Can you learn more than your friend? How many more? How can we find out?”. By asking these questions we are developing children’s natural competitiveness, aspiration, socialisation, communication, cooperation and self-confidence.
 6. Kultivace uměním. Při využití umění v MŠ dodržujeme následující zásady a využíváme všech možností, které nám naše kultura, příroda a společnost nabízí: zahrnujeme do výchovného procesu co nejvíce oblastí umění, poskytujeme dětem možnost zážitku z výtvarné výstavy, opery, návštěvy divadla, baletu, pantomimy, koncertu či četby, umožňujeme jim být ve všech oblastech aktivní.
 7. Cultivation through art. When using art in the nursery school we adhere to the following principles and use everything our culture, nature and society has to offer: we include as much art as possible in the learning process, providing children with the chance to enjoy exhibitions, operas, visits to the theatre, ballet, pantomime, concerts and reading sessions, enabling them to be active in all these areas.
 8. Práce. K samotné práci přivede pedagog či rodič děti tím, že všichni budou vycházet z toho, co chtějí dělat děti. Pedagog jim předkládá co nejvíce možností, z nichž si děti samy vybírají a navrhují pracovní postupy. Vyžaduje to od nich variantní uvažování a samostatnou činnost. Pracovní činnost má mít smysl, děti musí vědět, že to není jen činnost pro činnost, ale že je to práce s objektivním významem. Děti by měly mít možnost vymýšlet co nejvíce nejrozmanitějších postupů řešení a způsobů, jak mohou co nejlépe dosáhnout cíle (ergoterapie).
 9. Work. The teacher or parent gets the children to work based on what the children themselves actually want to do. The teacher offers them as many options as possible, and the children themselves choose and suggest how to go about it. This requires that the children are able to weigh up the different options and act independently. Work must have a purpose; the children must know that it is not an activity purely for activity’s sake, but is work with an objective in mind. The children should have the chance to come up with as many different solutions and ways of achieving their aims as possible (ergotherapy).
 10. Tvořivost – kreativita. Tvořivost je v dnešním světě jednou z nejdůležitějších schopností pro lepší prosazení v životě. Konkrétní fakta a postupy se často mění rychleji, než stihneme naučené vědomosti uplatnit. Kreativní myšlení vytváří základnu pro obratné přizpůsobení se novým podmínkám a zároveň umožňuje rozmanité a zábavné trávení volného času. Malé děti bývají mimořádně nápadité a tuto dovednost je třeba podporovat také během všech činností v mateřské škole i mimo ni – v rodině a všude tam, kde děti tráví svůj volný čas.

Zásady pro podporu tvořivosti: Nehodnotit, Dobrovolnost, Bezpečí, Humor, Potěšení , Pochvala, Hra

 1. Creativity. In the world today creativity is one of the most important abilities for getting ahead in life. Facts and procedures often change so quickly that we don’t have time to apply skills we have learned. Creative thinking forms the basis for skilful adaptation to new conditions and is also a diverse and entertaining way of spending one’s leisure time. Small children tend to be extremely imaginative and this skill must be supported in everything the child does, at nursery school and outside it – in the family and everywhere that children spend their free time.

Fundamental principles for supporting creativity: Non-judgemental approach, Voluntariness, Safety, Humour, Enjoyment, Praise, Play

 1. Edukativně stimulační skupinky :

Edukace = rozvíjení osobnosti, Stimulace = povzbuzování organismu k vyššímu výkonu

 1. Educational and stimulatory groups:

Education = personality development, Stimulation = stimulating the body to perform better

 1. Psychomotorika: Termínem psychomotorika obecně rozumíme výchovu pohybem. Už z tohoto označení je zřejmé, že se nejedná pouze o cvičení za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti nebo aktivního odpočinku, ale že jde o cvičení, které napomáhá také rozvoji psychických funkcí.
 2. Psychomotorics: The term psychomotorics generally means teaching through movement. From this it is clear that this is now just exercise to improve skills and dexterity, to enhance physical fitness and active leisure, but also exercise that helps to develop mental skills.
 3. Respektovat a být respektován: Prioritní je rovnocenný partnerský přístup ve výchově založený na principu respektu. Být přijímán, být respektován, mít dobrou sebeúctu patří mezi základní lidské potřeby. Platí o nich, že pokud nejsou v dětství dostatečně uspokojovány, dochází k poruchám vývoje osobnosti. Sebeúcta se dá označit za „imunitní systém osobnosti“. Dítě, které má vysokou sebeúctu, bude daleko lépe odolávat tomu, co souhrnně nazýváme sociálně patologické jevy.
 4. Respect and be respected: We prioritise an equal partnership approach to education based on the principle of respect. To be accepted, to be respected and to have good self-esteem are basic human needs. If these needs are not adequately satisfied during childhood, it can lead to personality disorders. Self-esteem may be described as the “personality’s immune system”. Children with high self-esteem will be far better able to withstand what we refer to as social pathologies.
 5. Program Step by step – Začít spolu : Den začíná povídáním v kruhu – komunitní kruh (na koberci), ve kterém si děti vzájemně sdělí své nové zážitky či pocity a seznámí se s plány na nový den. Práce v centrech aktivity (asi 45 – 90 min.) Aktivity v MŠ ve všech centrech se vztahují vždy po určitou dobu (např. týden) k jednomu tématu a je vybíráno tak, aby se naplňovaly požadavky školního vzdělávacího programu. Každé dítě si vybírá do kterého centra který den půjde, ale během týdne musí vystřídat všechna centra. V každém centru děti plní zadané úkoly – některé samostatně, jiné skupinově, svým tempem i vlastním způsobem. Učitelé rozvíjí dětskou tvořivost tím, že nabízejí úkoly s mnoha řešeními. Pokud jsou některé děti dříve hotovy, mohou plnit náročnější dobrovolné úkoly navíc, pomáhat ostatním nebo si najít libovolnou jinou činnost (např. čtení)

Jakékoliv dotazy vám rádi zodpovíme telefonicky nebo .
Těšíme se na vaši návštěvu.

 1. Step by Step program – Starting Together: The day starts by a talking session in a group circle (on the carpet), in which the children tell each other about new experiences or feelings and learn about the plans for the new day. Work in the  activities centres (for around 45 – 90 min.) Activities in the Nursery School in all the centres always focus on a particular topic for a certain amount of time (e.g. a week) and are chosen to meet the needs of the school curriculum. Every child chooses which centre to go to that day, but has to alternate between all the centres during the week. In each centre the children carry out tasks they are assigned – some alone, others in groups, at their own speed and in their own way. The teachers develop the children’s creativity by offering tasks that have a number of different solutions. If some children finish earlier, they may volunteer to do other, more difficult tasks, help the others, or do anything else they want to do (e.g. reading).

We would be happy to answer any questions you might have by telephone or e-mail.
We look forward to your visit.